Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Górnosląska Agencja Przekształceń Przedsiebiorstw S.A. Unia Europejska Europejski Fndusz Społeczny
"Społeczeństwo Dobrych Gestów"

2. Materiał nauczania

2.1. Niesłyszący i język migowy

2.1.1. Podstawy wiedzy o osobach niesłyszących i języku migowym (2 godz.)

Ogólna problematyka uszkodzeń słuchu - terminologia i dane liczbowe. Konsekwencje głuchoty w sferze fizycznej, psychicznej, zawodowej i społecznej.

Osoby niesłyszące w odbiorze społecznym - mity i fakty. Tożsamość środowiskowa i kulturowa niesłyszących.

Komunikacja interpersonalna osób niesłyszących - środki porozumiewania się, rola i znaczenie języka migowego, komunikacja totalna.

Werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z niesłyszącymi. Mowa dźwiękowa, język migowy, język migany, pismo i inne środki porozumiewania się w praktyce zawodowej pracownika służb społecznych.

2.1.2. Prawo i polityka społeczna wobec osób niesłyszących (1 godz.)

Podstawowe dokumenty międzynarodowe dotyczące osób niepełnosprawnych.

Polityka społeczna i prawo wobec osób niepełnosprawnych w Polsce. Sytuacja prawna osób niesłyszących - prawa, przywileje, uprawnienia wynikające z niesprawności w świetle obowiązujących dokumentów.

2.1.3. Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niesłyszących (3 godz.)

Kształcenie osób niesłyszących w Polsce, szkolnictwo specjalne i kształcenie integracyjne, kształcenie na poziomie ponadpodstawowym, kierunki.

Możliwości kształcenia zawodowego i zatrudniania niesłyszących. Poradnictwo zawodowe. Pośrednictwo pracy, możliwości udzielania pomocy prawnej i materialnej.

Niesłyszący jako pracownik niepełnosprawny - możliwości zatrudniania, kształcenia i doskonalenia w zawodzie w warunkach zakładu pracy, finansowanie uzyskiwania lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Adaptacja zawodowa i społeczna niesłyszących w środowisku ludzi słyszących, potrzeby i oczekiwania środowiska.

Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy niesłyszących. Wskazania i przeciwwskazania zawodowe.

Środki techniczne stosowane w leczeniu, rehabilitacji, kształceniu i zatrudnianiu osób z uszkodzeniami słuchu. Zaopatrzenie i zasady finansowania środków technicznych.

Rehabilitacja społeczna - działalność organizacji pozarządowych, uczestnictwo w kulturze, sport niesłyszących, duszpasterstwo niesłyszących.

Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - działalność instytucjonalna i samopomocowa w świetle reformy samorządowej, poprzez edukację, ochronę zdrowia i system ubezpieczeń.

Działalność Polskiego Związku Głuchych oraz współpraca jego organów ze służbami społecznymi samorządów lokalnych i innych instytucji w zakresie rozwiązywania problemów osób niesłyszących.

2.2. Język migowy - daktylografia

Celem zajęć dydaktycznych z daktylografii jest poznanie i utrwalenie znaków polskiego alfabetu palcowego i umiejętności posługiwania się nimi oraz poznanie i utrwalenie znaków podstawowych liczebników głównych i porządkowych. Treści kształcenia są podzielone na 5 jednostek lekcyjnych wykładowych wg poniższego układu.
2.2.1.Prawidła przekazywania alfabetu palcowego. Ćwiczenia usprawniające palce i nadgarstki. Znaki liter A, L, I, B, R, W, E, Y.
2.2.2.Znaki liter C, P, O, S, T, M, N, U.
2.2.3.Znaki liter K,G, F, Z, D, H, J, Ł.
2.2.4.Znaki liter i digrafów Ą, Ę, Ć, Ó, Ś, Ń, Ź, Ż, CH, CZ, SZ, RZ, X.
2.2.5.Prawidła przekazywania liczebników głównych i ich znaki od 1 do 999. Znaki liczebników głównych tysiąc, milion i zero. Znaki liczebników porządkowych. Znak %.
2.3.Język migowy - ideografia
Celem zajęć dydaktycznych z ideografii jest praktyczne nauczenie słuchaczy posługiwania się ponad 300 znakami pojęciowymi języka migowego w sposób zgodny z zasadami systemu językowo-migowego. Treści kształcenia czyli słownictwo zostało podzielone na 8 jednostek tematycznych realizowanych średnio w ramach 5 jednostek lekcyjnych każda. Zestaw słownictwa dotyczącego poszczególnych jednostek tematycznych podany jest poniżej

2.3.1. Temat I: Pierwszy kontakt

Będzie, być, był, ci, ciebie, co, coś, czy, dla, do, do widzenia, dobry, dom, dowód osobisty, dzień, dzień dobry, dziękuję, gdzie, głuchoniemy, głuchy, i, imię, ja, jak, jaki, jest, kobieta, kto, ktoś, mężczyzna, mieć, mieszkać, mieszkanie, migać, mnie, można, móc, mój, mówić, na, napisać, nazwisko, nazywać, nie mieć, nie umieć, nie wiedzieć, numer, od, osoba, pan, pani, podpisać, pokój, pisać, pokazać, proszę, rozumieć, są, siadać, się, słyszeć, tam, tobie, tu, twój, ty, ulica, umieć, usiąść, widzieć, wiedzieć, zapisać.

2.3.2. Temat II: Praca i zatrudnienie

Bez, bezrobotny, chcieć, chroniony, dlaczego, dzisiaj, grupa, inwalida, jutro, krawiec, lekki, musieć, nie chcieć, nie, niepełnosprawność, okresowy, orzeczenie, otrzymywać, pieniądze, podanie, pojutrze, pomagać, poprzedni, pracować, przedwczoraj, przychodzić, przynieść, renta, robić, rozmawiać, spółdzielnia, stały, stolarz, stopień, szukać, ślusarz, świadectwo, tak, teraz, trzy dni temu, umiarkowany, wczoraj, zapomoga, za trzy dni, zakład, zarabiać, zasiłek, zawód, znaczny, życiorys.

2.3.3. Temat III: Edukacja

Bezpłatny, chodzić, codziennie, czytać, dać, długi, egzamin, ile, iść, jeżeli, język, klasa, komputer, krótki, książka, która, kurs, łatwy, miesiąc, nie wolno, opuszczać, ostatni, podstawowy, potrzebny, program, pytać, skierowanie, specjalny, sprawa, szkoła, ten/ta/to, tłumacz, trudny, trzeba, tydzień, tydzień temu, uczyć, ukończyć, w, ważny, wolno, wykształcenie, zajęcia, załatwić, zdawać, zeszyt.

2.3.4. Temat IV: Zdrowie

Aparat słuchowy, apteka, audiogram, badać/badanie, ból/boleć, brzuch, chory/choroba, czuć (się), głowa, lekarstwo, lekarz, natychmiast, nos, oczy, oko, opatrunek, operacja, pielęgniarka, pobranie krwi, pogotowie, położyć (coś), położyć (się), prześwietlenie, ratować, recepta, rozebrać (się), słuch, szpital, śmierć, ubezpieczenie, ucho, umrzeć, uszy, wątroba, zastrzyk, ząb, zdrowy/zdrowie, żołądek.

2.3.5. Temat V: Dom i rodzina

Adres, alkohol, bałagan, brat, brudny, cena, chleb, ciepły, córka, czysty, dużo, duży, dzieci, dziecko, głodny, grosz, jeść, każdy, kąpać (się), kosztować, kuchnia, kupić, lubić, łazienka, łóżko, mało, mały, małżeństwo, mama, matka, mąż, nie lubić, obiad, ojciec, okropny, opiekować (się), osobno, palić (papierosy), pić (alkohol), pijany, płacić, porządek, razem, rodzeństwo, rodzice, rodzina, rok, sam, samotny, siostra, sklep, spać, sprzątać, syn, tata, toaleta, własny, wpłacić, woda, zamężna, zapłacić, zimny, zjeść, złoty (pieniądz), żona, żonaty, życie.

2.3.6. Temat VI: Urzędy i instytucje

Bank, biuro, centrum, decyzja, dyrektor, elektryczność, emerytura, fundusz, gaz, gmina, jechać, kiedy, konto, kredyt, miasto, należeć, odmowa, oświadczenie, podatek, Polska, powiat, pożyczka, prawo, prezes, rachunek, raty, remont, rozwód, sąd, skarbowy, socjalny, sprawa, starosta, stary, termin, ulga, urząd, wieś, województwo, wypłata, zgoda, związek, zwracać,

2.3.7. Temat VII: Kultura, sport i wypoczynek

Autobus, bilet, blisko, ciekawy, czekać, daleko, e-mail, faks, góry, jezioro, karta, kartka, kościół, list, mecz, morze, muzeum, nad, nasz, nowoczesny, nowy, odpoczywać, oglądać, paszport, piłka nożna, pociąg, poczta, pocztówka, pod, pomnik, przyjechać, przystanek, rower, samochód, SMS, sport, spotkanie, telefon, telefonować, telewizja, telewizor, urlop, wasz, wczasy, wycieczka, wyjechać, wypoczynek, wysłać, znaczek, zwiedzać.

2.3.8. Temat VIII: Rachuba czasu

Czerwiec, czwartek, godzina, grudzień, jesień, kwiecień, lato, lipiec, listopad, luty, maj, marzec, minuta, niedziela, noc, październik, piątek, po południu, poniedziałek, rano, sierpień, sobota, styczeń, środa, święto, wieczór, wiosna, wrzesień, wtorek, zima.


Program nauczania             Cele kursu i plan nauczania

Kurs języka migowego

Copyright © 2005-2006 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
projekt i wykonanie: Silesia OnLine®